HTML Speciaal

Overzicht van (alle) speciale karakters.

Deze tabel is ooit eens gemaakt voor eigen gebruik. Om makelijk de acute en andere accenten terug te vinden.

In principe kun je in html alleen gewone tekens weergeven, dus letters, cijfers en wat leestekens. Dit is historisch zo gekomen en heeft er onder andere mee te maken dat vroeger toen geheugen nog duur en beperkt was ( leve de PC met meer dan 128 KILO byte geheugen) letters met maximaal 7 bit werden vergegeven, dat geeft ruimte aan 128 tekens, veel minder dan er zijn. Daarom zijn er codes afgesproken om andere tekens weer te geven. Dit vinden we terug in de UTF-8, UTF-16 en UTF-32 coderingen die steeds meer gebruikt worden.

Voor veel voorkomende is er zowel een letter als cijfer code. Omdat de html-code vaak afgeleid is van de engelse beschrijving heb ik die maar gebruikt.

‘  left single quote
’  right single quote
‚  single low-9 quote
“  left double quote
”  right double quote
„  double low-9 quote
†  dagger
‡  double dagger
‰  per mill sign
‹  single left-pointing angle quote
›  single right-pointing angle quote
♠  black spade suit
♣  black club suit
♥  black heart suit
♦  black diamond suit
‾  overline, = spacing overscore
←  leftward arrow
↑  upward arrow
→  rightward arrow
↓  downward arrow
™  trademark sign
 unused
 horizontal tab
 line feed
 unused
 space
!  exclamation mark
”  double quotation mark
#  number sign
$  dollar sign
%  percent sign
&  ampersand
‘  apostrophe
(  left parenthesis
)  right parenthesis
*  asterisk
+  plus sign
,  comma
–  hyphen
.  period
/  slash
digits 0-9
:  colon
;  semicolon
<  less-than sign
=  equals sign
>  greater-than sign
?  question mark
@  at sign
uppercase letters A-Z
[  left square bracket
\  backslash
]  right square bracket
^  caret
_  horizontal bar (underscore)
`  grave accent
 lowercase letters a-z
{  left curly brace
|  vertical bar
}  right curly brace
~  tilde
 unused
–  en dash
—  em dash
 unused
   nonbreaking space
¡  inverted exclamation
¢  cent sign
£  pound sterling
¤  general currency sign
¥  yen sign
euro sign
¦  broken vertical bar
§  section sign
¨  umlaut
©  copyright
ª  feminine ordinal
«  left angle quote
¬  not sign
­  soft hyphen
®  registered trademark
¯  macron accent
°  degree sign
±  plus or minus
²  superscript two
³  superscript three
´  acute accent
µ  micro sign
¶  paragraph sign
·  middle dot
¸  cedilla
¹  superscript one
º  masculine ordinal
»  right angle quote
¼  one-fourth
½  one-half
¾  three-fourths
¿  inverted question mark
À  uppercase A, grave accent
Á  uppercase A, acute accent
  uppercase A, circumflex accent
à uppercase A, tilde
Ä  uppercase A, umlaut
Å  uppercase A, ring
Æ  uppercase AE
Ç  uppercase C, cedilla
È  uppercase E, grave accent
É  uppercase E, acute accent
Ê  uppercase E, circumflex accent
Ë  uppercase E, umlaut
Ì  uppercase I, grave accent
Í  uppercase I, acute accent
Π uppercase I, circumflex accent
Ï  uppercase I, umlaut
Р uppercase Eth, Icelandic
Ñ  uppercase N, tilde
Ò  uppercase O, grave accent
Ó  uppercase O, acute accent
Ô  uppercase O, circumflex accent
Õ  uppercase O, tilde
Ö  uppercase O, umlaut
×  multiplication sign
Ø  uppercase O, slash
Ù  uppercase U, grave accent
Ú  uppercase U, acute accent
Û  uppercase U, circumflex accent
Ü  uppercase U, umlaut
Ý  uppercase Y, acute accent
Þ  uppercase THORN, Icelandic
ß  lowercase sharps, German
à  lowercase a, grave accent
á  lowercase a, acute accent
â  lowercase a, circumflex accent
ã  lowercase a, tilde
ä  lowercase a, umlaut
å  lowercase a, ring
æ  lowercase ae
ç  lowercase c, cedilla
è  lowercase e, grave accent
é  lowercase e, acute accent
ê  lowercase e, circumflex accent
ë  lowercase e, umlaut
ì  lowercase i, grave accent
í  lowercase i, acute accent
î  lowercase i, circumflex accent
ï  lowercase i, umlaut
ð  lowercase eth, Icelandic
ñ  lowercase n, tilde
ò  lowercase o, grave accent
ó  lowercase o, acute accent
ô  lowercase o, circumflex accent
õ  lowercase o, tilde
ö  lowercase o, umlaut
÷  division sign
ø  lowercase o, slash
ù  lowercase u, grave accent
ú  lowercase u, acute accent
û  lowercase u, circumflex accent
ü  lowercase u, umlaut
ý  lowercase y, acute accent
þ  lowercase thorn, Icelandic
ÿ  lowercase y, umlaut

Of een code daadwerkelijk ook goed wordt weergegeven hangt ook nog eens af van de “character-set” voor een pagina en de mogelijkheden van je PC en OS 

Plaats een reactie

Open chat
Stel je vraag via WhatsApp.